LOUPE / 展覽
2018.10.19 - 2018.11.14

他方 - 01

詳細資料

在《他方》展覽系列,我們向您介紹世界各地珠寶設計師才華洋溢的創意傑作。這次展出斯洛文尼亞設計師Désirée Kolarec (倫敦皇家藝術學院)及意大利珠寶設計師Alessia Prati (佛羅倫斯阿基米亞珠寶設計學院) 的畢業作品:

Désirée Kolarec – Make Light, Share it
Alessia Prati – In Action